Netværksfinansiering – en guide til crowdfunding

I en ny bog beskriver LETT de juridiske rammer for crowdfunding i Danmark. Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med crowdfunding.

Crowdfunding er et relativt nyt fænomen, særligt i Danmark. Crowdfunding er en finansieringsform, der fungerer ved, at en virksomhed modtager bidrag fra en stor gruppe mennesker, der hver især kun bidrager med en mindre sum penge. Ofte vil virksomheden tilbyde noget til gengæld for bidragene for at motivere ’crowden’ til at bidrage med penge til virksomheden.

Markedet for crowdfunding i Danmark er i hastig udvikling, men de juridiske rammer for crowdfunding – hvad man må, hvad man ikke må, hvad man skal have tilladelse til, hvordan det beskattes mv. – har aktørerne i crowdfunding kun sjældent overblik over. Med udgivelsen af denne bog håber LETT på at kunne bidrage til at udbrede kendskabet til reguleringen af crowdfunding, så potentialet i crowdfunding i endnu større grad kan blive udnyttet.

Der findes ingen ’lov om crowdfunding’, som man kan slå op i, når man ønsker at vide, hvordan crowdfunding bliver reguleret. Udbredelsen af crowdfunding har heller ikke givet anledning til at ændre den lovgivning, som i øvrigt regulerer crowdfunding. Reguleringen af crowdfunding skal derfor indpasses i den eksisterende, ’gamle’ lovgivning, der er udformet før crowdfunding, som vi kender det i dag, blev udbredt.

Man skelner derfor typisk mellem fire forskellige typer af crowdfunding. Hver af de fire typer af crowdfunding er afgrænset ved, at de hver især ’ligner’ en transaktion, som var kendt før udbredelsen af crowdfunding.

Donationsbaseret crowdfunding

Donationsbaseret crowdfunding er kendetegnet ved, at investoren ikke modtager nogen modydelse til gengæld for sit bidrag til virksomheden. Der er derfor tale om en ren donation eller gave. Det er derfor typisk virksomheder med projekter, der har karakter af velgørende formål, der kan opnå finansiering gennem en donationsbaseret crowdfundingkampagne.

De juridiske rammer for en donationsbaseret crowdfundingkampagne er de samme som for indsamlingskampagner mv., da der er juridisk set er tale om samme transaktion.

Rewardbaseret crowdfunding

Ved rewardbaseret crowdfunding modtager investoren en modydelse til gengæld for sit bidrag til virksomheden. Reguleringen af rewardbaseret crowdfunding tager derfor udgangspunkt i, at der reelt er tale om et traditionelt køb af en vare.

Lånebaseret crowdfunding

Lånebaseret crowdfunding fungerer ved, at investoren låner et beløb direkte til virksomheden. Investoren modtager til gengæld en tilbagebetaling af lånet inklusiv en forrentning af lånet. Reguleringen af lånebaseret crowdfunding ligner derfor reguleringen af almindelige lån.

Aktiebaseret crowdfunding

Aktiebaseret crowdfunding er kendetegnet ved, at virksomheden giver investoren aktier i virksomheden til gengæld for investorens bidrag. Reguleringen af aktiebaseret crowdfunding er derfor i al væsentlighed den samme som for al anden handel med aktier og udbud af aktier.

Tværgående regulering

Uanset hvilken type af crowdfunding virksomheden benytter sig af, er der en række tværgående hensyn, som virksomheden bør forholde sig til.

En crowdfundingkampagne er også et markedsføringsværktøj, og kampagnens succes vil afhænge af, hvor man mennesker der opnår kendskab til kampagnen. Markedsføring er indgående reguleret, og crowdfundingkampagner skal naturligvis også overholde lovgivningen vedrørende markedsføring.

Crowdfundingkampagner bygger ofte på en unik idé eller et særligt produkt. Samtidig med at virksomheden ikke ønsker at andre skal kopiere idéen eller produktet, skal virksomheden oplyse alle de potentielle investorer om idéen eller produktet. Virksomheden skal derfor allerede på et tidligt stadie tage stilling til, hvordan virksomheden kan beskytte sine intellektuelle ejendomsrettigheder og undgå at andre virksomheder snylter på den gode idé.

I bogen beskrives reguleringen mere indgående. De skattemæssige aspekter af de forskellige former for crowdfunding gennemgås, og det forklares, hvad en virksomhed bør – eller skal – være særligt opmærksomme på ved de enkelte typer af crowdfunding og ved crowdfunding generelt.

Bogen kan rekvireres gratis i en PDF-udgave via nedenstående link. Et fysisk eksemplar af bogen kan bestilles ved henvendelse til lett@lett.dk

Netværksfinansiering - en guide til crowdfunding.pdf

LETT bistår virksomheder, investorer, crowdfundingplatforme og andre med juridisk rådgivning vedrørende alle aspekter af crowdfunding. Kommentarer til bogen modtages gerne.