Ny Markedsføringslov vedtaget

Loven tilsigter hovedsagelig at implementere gældende EU-direktiver på området. Loven indeholder derfor en række sproglige nyskabelser, men også reelle ændringer af retsstillingen. De fleste af de grundlæggende regler og begreber om eksempelvis vildledende markedsføring, rabatter, pris-markedsføring, markedsføring overfor børn mv., er der dog ikke ændret på. Nedenfor omtaler vi de ændringer, som vi vurderer har størst interesse for vores kunder.

Nyt begreb: Handelspraksis

Lovgivningen har hidtil opereret med begrebet ”god markedsføringsskik” som en retlig standard. Handlinger skulle være i overensstemmelse med god markedsføringsskik, og handlede man i strid med god markedsføringsskik, indtrådte forskellige sanktioner, f.eks. erstatningspligt. Indholdet af denne retlige standard er fastlagt ved visse specialbestemmelser i loven, ved en rig domstolspraksis og også ved forskellige vejledninger og udtalelser fra Forbrugerombudsmanden.

Den nye lov indfører et nyt begreb, ”handelspraksis”, der stammer fra den EU-lovgivning, som loven er baseret på.
Dette begreb gælder nu, hvor der er tale om markedsføring rettet mod forbrugere. Der er ikke tale om nogen ændring i indholdet af den retlige standard, som fortsat defineres af specialbestemmelser i loven, retspraksis, vejledninger mv.

Ophævelse af forbud og krav

Det hidtidige forbud i markedsføringsloven mod at skilte med garantier og lignende, som ikke gav forbrugeren en bedre retsstilling end f.eks. købelovens regler om reklamation, er ophævet.

Det hidtidige krav om, at garantitekster skulle være på dansk er samtidig ophævet.

Det hidtidige krav om, at erhvervsdrivende skal skilte med, at der ydes organiseret rabat, f.eks. til medlemmer af en indkøbsforening, er ligeledes ophævet.

Regler om skjult reklame strammet

Stramningerne har bl.a. haft sigte på bloggeres markedsføring af produkter, som de har modtaget fra en erhvervsvirksomhed. Hidtil har omtale af produkterne kun skullet markeres som reklame, hvis der var indgået en aftale mellem bloggeren og virksomheden. Nu skal bloggeren også markere omtalen som reklame, hvis det må være klart at produktet er stillet til rådighed for bloggeren med kommerciel hensigt.

Spamreglen er ikke lempet

Det var ventet, at spamreglerne, der omhandler elektronisk markedsføring, ville blive lempet. Denne lempelse er imidlertid fjernet under Folketingets behandling af lovforslaget. Spamreglerne er dermed uændret.