Overvej to gange om domænenavnet skal slettes, når virksomheden lukker

Når en virksomhed lukker fx ved frivillig likvidation eller ved konkurs, er det nødvendigt at overveje, om de til virksomheden tilknyttede IP-rettigheder heriblandt domænenavne skal slettes eller overdrages.

Når et domænenavn afregistreres, nyder det ikke længere beskyttelse i henhold til domæneloven mod andre erhvervsdrivendes uretmæssige brug. Hvis domænenavnet fortsat ønskes beskyttet som forretningskendetegn, eventuelt som et uregistreret varemærke, skal domænenavnet opfylde markedsføringslovens og/eller varemærkelovens betingelser om særpræg. Det gør det ikke altid, hvorfor det er en god idé at overveje, om domænenavnet i stedet for sletning skal overføres til en anden person eller juridisk enhed.

Hvis man ønsker at videreføre et domænenavn uden særpræg til et nyt selskab, er det vigtigt at beskytte det aktivt mod mellemkommende rettighedshavere. Dette gøres gennem brug i overensstemmelse med markedsføringsloven og varemærkelovens regler herom.

Sø- og Handelsretten har for nyligt frifundet DTS Dansk Total-service A.M.B.A. for overtrædelse af domænelovens bestemmelse om god domæneskik og markedsføringslovens forbud mod uretmæssig brug af andre erhvervsdrivendes forretningskendetegn.

Sagens faktum

Selskabet Dank Hvidevare Service ApS havde i 2005 fået registreret domænenavnet ”danskhvidevaresercive.dk”. Selskabet stod herefter som registrant indtil 2006, hvor domænenavnet blev slettet som følge af selskabets konkursbehandling. 

I 2007, hvor domænenavnet stadig var inaktivt, fik et andet selskab, DTS Dansk Total-service A.M.B.A., registeret domænenavnet ”danskhvidevareservice.dk”. Domænenavnet førte internetbrugeren til DTS Dansk Total-service A.M.B.A.’s  hovedhjemmeside. 

Ejeren af det konkursramte Dansk Hvidevare Service ApS registrerede i 2009 også domænenavnet ”danskhvidevareservice.com”. Domænenavnet førte internetbrugeren til enkeltmandsvirksomheden ved navn Dansk Hvidevare Service v/Karsten Thomsen, der havde eksisteret siden 2005.  I 2011 stiftede ejeren af enkeltmandsvirksomheden tillige et selskab med navnet ”Dansk Hvidevare Service ApS”. 

Dansk Hvidevare Service ApS fik ikke medhold i en klage ved Klagenævnet for Domænenavne og anlagde derfor sagen ved Sø- og Handelsretten, som dog også valgte at frifinde DTS Dansk Total-Service A.M.B.A. 

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten udtalte som begrundelse, at betegnelsen ”danskhvidevareservice” er rent beskrivende for service og reparation af hårde hvidevarer, og følgelig ikke nød beskyttelse som uregistreret varemærke i henhold til varemærkeloven og ej heller som forretningskendetegn i henhold tl markedsføringsloven. Betegnelsen opfyldte med andre ord ikke kravet om at have det fornødne særpræg. 

Retten fastslog videre, at DTS Dansk Total-service A.M.B.A. registrede domænenavnet på et tidspunkt, hvor Dansk Hvidevare Service ikke længere anvendte domænenavnet. Domænenavnet var påtidspunktet for registreringen inaktivt som følge af det daværende selskab Dansk Hvidevare Service ApS’s konkurs. Følgelig kunne DTS Dansk Total-service A.M.B.A.’s registerering af domænenanvet ikke anses for illoyal, og ej heller som snyltning på Dansk Hvidevare Services renommé. 

Endeligt fandt Sø- og Handelsretten, at Dansk Hvidevare Service ApS i 2009 kendte til DTS Dansk Total-service A.M.B.A. registrering af ”danskhvidevareservice.dk”. Dansk Hvidevare Service ApS har derved selv medvirket til at øge forvekslingsrisikoen, da selskabet i 2011 registrerede et identisk domænenavn. 

Af de anførte grunde fandt Sø- og Handelsretten, at hverken markedsføringsloven eller domæneloven var overtrådt. DTS Dansk Total-service A.M.B.A. blev derfor frifundet for alle påstande. 

LETT BEMÆRKER:

Dommen understreger, hvor vigtigt det er, at virksomheder værner om deres forretningskendetegn i et fremadrettet perspektiv. Såfremt virksomheden lukkes ned, kan det betale sig at overveje, om et eller flere kendetegn skal bruges i et senere virksomhedsregi.